2018. aastal pakub Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus järgmisi tasuta kursusi:  

Kursuse sihtgrupiks on teenindajad 30+ kellel puudub varasem vene keel oskus või kelle keeleoskus õppija soovijatena enda hinnangul on ebapiisav ka lihtsamal suhtlemisel  

Kursus algab: 30.10.2018 T 17.30-19.00. Tunnid toimuvad üldjuhul T, N kell 17.30-19.00.
Kaks õppekorda toimub õppeklassist väljas ja korraga rohkem tunde. Täpsem ajakava lepitakse kokku esimesel õppepäeval.


Ainemaht: 40 tundi

Hind: 0 €
Tasuta koolitus toimub Vabaharidusliidu projektide Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020, Ettevõtlik õppija (2016-2019) ja Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) toel.


Kursuse kirjeldus


Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.


Õpitavad teemad:

 • mina, minu perekond ja sõbrad
 • töö ja vaba aeg
 • minu elukoht, tee juhatamine
 • viisakusväljendid
 • lihtsa kirja tekst, lihtsa blanketi täitmine
 • nimisõnad, omamise näitamine
 • isikulised asesõnad
 • arvsõnad
 • aastaarvud, kuupäevad, kellaajad, hinnad

Kursusel õpitakse kasutama viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. Harjutatakse ajaväljendite (kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv, hinnad) kasutamist. Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest.

Grammatika: arvsõna, asesõna, tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus, omadussõna võrdlemine, nimisõna käänamine.

Maht: 47 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd sh. 5 tundi väljaspool õpperuumi ja 7 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75 % auditoorsetes tundides. Õppijale antakse grupivestluse teel tagasisidet õpiväljundite osalemise kohta. .

Õpingud lõpetanud õppijale väljastatakse tunnistus kui õppija on osalenud õppetöös nõutaval määral ja demonstreerinud õpiväljundite saavutamist. Õpinguid mittelõpetanud õppijale väljastatakse tema soovil tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

KURSUSE ÕPPEKAVA 

Õppejõud Julia Rakitina


Olen lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna, vene ja slaavi filoloogia õppetooli. Peaainena vene kirjandus  Kõrvalainena eesti keel võõrkeelena. Olen tunde andnud erinevas vanuses õppijatele lastest kuni täiskasvanuteni. Kõige parem õppimise viis on pidev suhtlemine õpitavas keeles. Tore on näha, kuidas keeleõppimise käigus kasvab ka inimeste julgus ja enesekindlus.


Kursuse sihtgrupiks on teenindajad 30+ kellel puudub varasem vene keel oskus või kelle keeleoskus õppija soovijatena enda hinnangul on ebapiisav ka lihtsamal suhtlemisel  

Kursus algab: 12.11.2018 kell 17.00-18.30. Õppetöö üldjuhul esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti.
Kursus toimub Avatud Hariduse Liidu majas, Lutsu 14a Tartu. 

Kaks õppekorda toimub õppeklaasist väljas ja korraga rohkem tunde. Täpsem ajakava lepitakse kokku esimesel õppepäeval vastavalt õppijate soovidele.

Ainemaht: 40 tundi

Hind: 0 €
Tasuta koolitus toimub Vabaharidusliidu projektide Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020, Ettevõtlik õppija (2016-2019) ja Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) toel.Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Õpitavad teemad:

 • mina, minu perekond ja sõbrad
 • töö ja vaba aeg
 • minu elukoht, tee juhatamine
 • viisakusväljendid
 • lihtsa kirja tekst, lihtsa blanketi täitmine
 • nimisõnad, omamise näitamine
 • isikulised asesõnad
 • arvsõnad
 • aastaarvud, kuupäevad, kellaajad, hinnad

Kursusel õpitakse kasutama viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. Harjutatakse ajaväljendite (kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv, hinnad) kasutamist. Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest.

Grammatika: arvsõna, asesõna, tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus, omadussõna võrdlemine, nimisõna käänamine.

Maht: 47 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd sh. 5 tundi väljaspool õpperuumi ja 7 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75 % auditoorsetes tundides. Õppijale antakse grupivestluse teel tagasisidet õpiväljundite osalemise kohta. .

Õpingud lõpetanud õppijale väljastatakse tunnistus kui õppija on osalenud õppetöös nõutaval määral ja demonstreerinud õpiväljundite saavutamist. Õpinguid mittelõpetanud õppijale väljastatakse tema soovil tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Kursuse läbiviija: ELLE METS
“Olen õppinud Tallinna pedagoogikaülikoolis eesti keelt (võõrkeelena) ja kaitsnud magistrikraadi Tartu Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal mitte-eesti koolis. Minu õpilasteks on väga erinevas vanuses õppijad. Olen veendunud, et kõige parem õppimise viis on pidev suhtlemine õpitavas keeles ja kindlasti toetavad keeleõppe omandamist ühised tegevused õpperuumist väljas. Innustav on näha, kuidas keeleõppimise käigus kasvab inimese enesekindlus ja soov õppida ning katsetada uusi asju. Õppijate motiveeritus motiveerib ka mind õpetajana omandama uusi oskusi ja kogema uusi elamusi.”

Info kursuste ajakava kohta ilmub lähiajal! 
______
Tasuta koolitused toimuvad Eesti Vabaharidusliidu projektide Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020, Ettevõtlik õppija (2016-2019) ja Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) toel.