Programm 1.1.0603.08-0002 Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes

KEVADSEMESTER 2013 TASUTA KURSUSED


“Karjääriplaneerimise grupitöö” 24 tundi

 

29.aprill 10.00 – 17.00
6. mai 10.00 – 17.00
9. mai 10.00 – 17.00

Karjäärinõustamise rühmatöösse on oodatud erinevas vanuses inimesed, kel on vaja täiendada oma haridust või kutseoskusi ja kelle on soov saada suuremat selgust, mida edasi teha.
Võibolla on kunagi haridustee pooleli jäänud. Võibolla pole omal ajal õpitud oskused enam rakendatavad. Võibolla on olnud vaja pikemat aega tööst üldse eemal olla, kuid nüüd uuesti alustada. Võibolla praegune töö ei paku endale rahuldust

 

Karjäärinõustamise rühmas kaardistatakse igaühe elusituatsioon ning vaadatakse tulevikku: kus oled praegu, kuhu soovid liikuda? Palju tegeletakse eneseanalüüsiga ja arutletakse edasiste võimaluste üle. Kuidas sobitada oma huvid ja vajadused igapäevaelu nõudmiste ja kohustustega?  Kust leida võimalus oma tugevate külgede rakendamiseks?  

 

Õpetaja kursusest “Kursuslased saavad jagada häid ideid ja kaaslaste toetust kogeda. Kursus pole väga teoreetiline. Teeme harjutusi ja ülesandeid, otsime lahendusi.”

Kursusel osalemise tingimuseks on osalemine kõikides tundides!

 

TASUTA KURSUSTELE REGISTREERIMINE VAID TELEFONI TEEL +372 509 8606!

——————————————————————————————————————————————————————————–
Programm on loodud “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest lähtuva “Inimressursside arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna “Elukestev õpe” meetme “Täiskasvanuhariduse arendamine” rakendamiseks.

Programmi juhib 
Eesti Vabaharidusliit

Üldeesmärk

Täiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides.

Alaeesmärgid

 1. Täiskasvanud elanikkonnale on loodud tasuta õppimisvõimalused võtmekompetentside arendamiseks ja tööalaseks koolituseks vabahariduslikes koolituskeskustes kõikides maakondades, koolitusel osaleb vähemalt 40 000 inimest;
 2. Pakutav täiskasvanute koolitus on kvaliteetne ja õppija vajadusi arvestav;
 3. Vabahariduslike koolituskeskuste võrgustik on muutunud jätkusuutlikumaks ja tugevamaks.

   

Sihtgrupp

 1. Täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud) ja kes ei ole registreerinud ennast töötuks “Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” mõistes;
 2. Täiskasvanute koolitajate, vabahariduslike koolituskeskuste personal, programmi arendustegevuste läbiviijad ja potentsiaalsed koolitajad ja koolitusjuhid.

Programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Programm on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 683 9. juunist 2008.

 

Põhilised valdkonnad, millele kursuste korraldamisel tähelepanu pööratakse on:

 • ema- ja võõrkeelteoskuse arendamine;
 • matemaatika, teaduse ja tehnoloogia alused;
 • infotehnoloogiline kompetents;

   

 • õppimisoskuste arendamine;
 • sotsiaalne ja kodanikukompetents;
 • kultuuriteadlikkuse tõstmine;
 • algatusvõime ja ettevõtlikkuse arendamine.

   

 

Kursused on mõeldud eelkõige töötavatele inimestele, aga osaleda saavad ka lapsepuhkusel emad, puudega inimesed või muul põhjusel kodus viibivad täiskasvanud, kes soovivad naasta tööturule. Kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad isikud.

Programmi tutvustava infovoldiku leiate siit