Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse põhikiri

I Üldsätted

1.1. Avatud Hariduse Liidu Tartu keskus on vabatahtlik mittetulundusühing, mille tegevuse juhtmõtteks on “Areng õppimise kaudu” ja tegevusvaldkonnaks täiskasvanute koolitus, eeskätt vabaharidus, aga ka taseme- ja tööalane koolitus.

1.2. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus juhindub oma tegevuses Eesti seadustest, vabahariduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja käesolevast õhikirjast.

1.3. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse nimetusena mitteametlikus suhtluses võib kasutada nimetust AHL Tartu.

1.4. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse asukohaks on Tartu linn.

II Eesmärgid ja tegevusalad

2.1. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse eesmärgiks on täiskasvanute vabahariduse edendamine.

2.2. Oma põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks korraldab Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus kursusi, seminare, konverentse, õppepäevi jm. Kõigis vabahariduse valdkondades (demokraatia-, kodaniku- ja aü-koolitus, suhtlusoskuste täiendamine, igapäevaelu probleemide lahendamine, kultuurihuvid ja harrastused jne).

2.3. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus annab välja õppematerjale ja muid põhitegevuse läbiviimiseks vajalikke trükiseid.

2.4. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus teeb koostööd teiste vabaharidus- ja koolitusorganisatsioonidega, kaasa arvatud taseme- ka tööalane koolitus.

III Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1. Avatud Haridsue Liidu Tartu keskuse liikmeteks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes tunnistavad antud põhikirja.

3.2. Liikmeks astumine toimub kirjaliku avalduse põhjal. Otsuse liikmeks võtmise kohta teeb üldkoosolek, kui Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmete arv on kuni 10, ja juhatus, kui liikmeid on üle 10. Uue liikme vastuvõtt otsustatakse hiljemalt ülejärgmisel koosolekul avalduse laekumisest või juhatuse poolt hiljemalt kolme kuu jooksul avalduse laekumisest.

3.3. Juriidilisest isikust Avatud Hariduse Liidu Tartu keskuse liiget esindab äthajalise volitusega isik.

3.4. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmest väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse põhjal.

3.5. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse üldkoosolekul või juhatusel on õigus arvata Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liige organisatsioonist välja, kui tema tegevus pole kooskõlas organisatsiooni põhikirjaga.

3.6. Juriidilise isiku staatuse lõppemisel lõpeb ka tema Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmeksolek.

3.7. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmetel on õigus osaleda hääleõiguslikult Avatud Hariduse Liidu Tartu keskuse üldkoosolekutel, kõigil tema poolt korraldatavatel üritustel ning saada informatsiooni

3.8. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmed on kohustatud tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab tema juhatus iga-aastaselt.

3.9. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmed on kohustatud järgima organisatsiooni põhikirja, täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

IV Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse töökorraldus

4.1. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas kahenädalase kirjaliku etteteatamisega. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.1.1. põhikirja muutmine

4.1.2. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine ning nende volituste tähtaja määramine

4.1.3. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse aastaaruande, revisjonikomisjoni aruande, tegevuskavade ja eelarve kinnitamine

4.1.4. uute liikmete vastuvõtt juhul, kui Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskusel on alla 10 liikme

4.1.5. palgaliste töötajate tasustamise korra kinnitamine.

4.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmetest. Kui üldkoosolek on kvoorumi puudumisel otsustusvõimetu, siis uus kokkukutsutav üldkoosolek on ärajäänud koosoleku päevakorras olnud küsimuste osas otsustusvõimeline ka kvoorumi puudumisel.

4.3. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmed.

4.4. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse tööd juhatus. Juhatus valitakse üheliikmeline, kui Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse liikmete arv on kuni 10, suurema arvu liikmete korral valib üldkoosolek juhatajale lisaks kaks liiget. Juhatus valitakse salajasel hääletusel.

4.5. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse igapäevast tegevust korraldab Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse juhataja. Ta

4.5.1. sõlmib töölepinguid ja teostab kõiki muid õigustoiminguid

4.5.2. kutsub kokku Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse üldkoosolekud ja esitab üldkoosolekule keskuse tegevuskavad, tegevuse aruanded, eelarve ja aastaaruande

4.5.3. kasutab Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse vara ja rahalisi vahendeid

4.5.4. esindab Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskust suhtlusel AvatudHariduse Liidu ja teiste organisatsioonidega

4.6. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mille valib üldkoosolek. Revisjonikomisjon esitab üldkoosolekule revideerimise aruande üks kord aastas koos juhatuse poolt esitatava aastaaruandega.

V Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse vara ja vahendid

5.1. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus on juriidiline isik. Tal on oma arvelduskontod pankades ja ümarpitsat.

5.2. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskusel on õigus

5.2.1. omada vallas- ja kinnisvara

5.2.2. sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega

5.2.3. anda välja stipendiume ja preemiaid

5.2.4. tegeleda kirjastamisega.

5.3. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse majandusliku aluse moodustavad

5.3.1. õppemaksud

5.3.2. tulud majandustegevusest ja ürituste korraldamisest

5.3.3. riigi toetus

5.3.4. annetused

5.3.5. muud seadusega lubatud sissetulekud.

VI Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse tegevuse lõpetamine

6.1. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus on asutatud piiramata tähtajaga ja tema tegevuse lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest, või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

6.2. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse tegevuse lõpetamise korral moodustab juhatus likvideerimiskomisjoni, kes tegutseb vastavalt mittetulundusühingute seadusele. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse vara antakse organisatsiooni likvideerimise korral üle Avatud Hariduse Liidu keskorganisatsioonile.

Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse põhikirja muudatused on kinnitatud
21. augustil 1996.a.