Õppekorralduse alused

Üldkorraldus

 • Õppetöö toimub kursustena. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus.  Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit. Kursuste pikkus on paar kuud, kuid on ka lühemaid ja pikemaid koolitusi.
 • Koolitusel osaleja kinnitab kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse õppekorralduse alustega.

Kursusele registreerumine ja vastuvõtt

 • Kursuste osavõtjatelt ei eeldata üldjuhul eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud kursuse kirjelduses.
 • Kursustele saab registreeruda kodulehel täites registreerumisvormi. Kursustele vastuvõtu kinnitame kursusest osavõtjale teatega e-posti või telefoni teel. 
 • Tasuta kursuste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tasuta kursuse juures.

Kursuse alustamine ja kursusel osalemine 

 • Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on arvatud õppegruppi.
 • Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

Kursusest loobumine ja väljaarvamine

 • Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse töötajat. 
 • Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. 
 • Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse algust, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.
 • Kursusel osaleja arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul kursusel osaleja ei ole täitnud õppetasu maksmise tingimusi või käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. 

Kursuse lõpetamine

 • Kursuse õpiväljundid omandanud koolituses osalejale väljastatakse kursuslase soovil Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse tunnistus. Kursuslastele, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka kursuslasele, kelle õpiväljundite saavutatust kursuse käigus ei hinnatud või kui kursuste maht on väiksem kui 6 tundi.
 • Kursuse katkestanud kursuslasele väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta. 
 • Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame 3 aastat.

Kursuse eest tasumine ja soodustused

 • Kursusele registreerimise kinnitusega teatame kursusest osavõtjat kursuse eest tasumiseks vajalikud rekvisiidid ja maksetähtaja. Kursuse eest tasumise tähtaeg lepitakse reeglina kokku nädal enne kursuse algust. 
 • Kursuse eest tasumine toimub arve alusel pangaülekandega või sularahas. Arve saadetakse e-posti teel või esitatakse esimesel koolituspäeval. Arve esitame nii juriidilise isikule kui ka eraisikule. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Kokkuleppel koolitajaga on võimalik tasuda kursuse eest osade kaupa.
 • Meie õppetasudele käibemaksu ei lisandu.
 • Arve tasumisel palume selgitusse märkida kursuse ja osaleja nimi. Kursuslane garanteerib endale koha, kui kursusetasu laekub ettenähtud kuupäevaks või koolituslepingu sõlmimisega, kui ta soovib tasuda kahes osas. 
 • Kui kursusel osaleb ühe tööandja juurest rohkem kui 3 osalejat, on võimalik saada koolituse hinnast 5% soodustust. Kui õppija osaleb aasta jooksul kahel järjestikusel kursusel, on võimalik saada kursuse hinnast 10 % soodustust. 
 • Kui kursusel osaleja on  täitnud avalduse kursusel osalemise kohta ja andnud oma isikukoodi, edastame kursusel osaleja andmed Maksu- ja Tolliametile. 
 • Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskuse koolituse eest makstud õppetasu on kursuse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Muudatused õppeplaanis

 • Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskusel on õigus teha õppeplaanis muudatusi. Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. 
 • Õppetasu tagastatakse või soovi korral kantakse üle mõnele teisele kursusele.

Õppekeskkond

 • Kasutame õpperuume, mis vastavad ja sobivad täiskasvanute õppeks. Olemas on kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Keelekursuste ja loengute õppematerjalid on kursuse hinna sees. Täpsem teave on kursuste tutvustuses.

Vaidluste lahendamise kord

 • Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult asutuse poole. Vaide vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on koolituskeskuse majandustegevusteate registreerimisnumber 154397